Activiteitenprogramma

Download het Kerkblad

Bergharen Hernen Diaconie

ANBI Bergharen Hernen Diaconie

ANBI Diaconie Bergharen-Hernen

Algemene Informatie

Naam van de Gemeente:

Fiscaal nummer:

Contactadres:

Scriba:

Kerkgebouw:

Protestantse Gemeente Bergharen-Hernen

n.t.b.

Kooistraat 4, 6654 KH Afferden

E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Veldstraat 12, 6617 AA Bergharen

De Protestantse gemeente Bergharen-Hernen is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “. (ordinantie 1 artikel 1 lid 1 kerkorde).

 

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland. De gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde.

 

De gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door in de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid te delen wat haar aan gaven geschonken is, te helpen waar geen helper is en te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt. (Kerkorde artikel X lid 3). 

 

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dit is ook van toepassing op de diaconie van de Protestantse gemeente Bergharen-Hernen.

Bestuur

De kerkelijke gemeente wordt bestuurd door de Kerkenraad, bestaande uit ambtsdragers (predikant, ouderlingen, ouderlingen-kerkrentmeester en diakenen).

 

Het College van diakenen telt twee leden en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en eigendommen van de diaconie.

Beloningsbeleid

De leden van het moderamen, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed. Predikanten zijn betaalde functies.

 

De beloning van kerkelijke medewerkers is geregeld in de ‘Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’. De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link: http://www.protestantsekerk.nl/actief-in-de-kerk/Kerkorde/Paginas/Generale-regelingen.aspxDe diaconie van de Protestantse gemeente Bergharen-Hernen kent geen betaalde diaconale werkers.

Voorgenomen activiteiten

De voorgenomen activiteiten die in de gemeenten plaatsvinden worden regelmatig gepubliceerd in het Kerkblad, op de websites van de (streek)gemeente, losse publicaties of worden afgekondigd tijdens de kerkdiensten.

Doelstelling en beleid

De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.

  1. De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God. 
  2. Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen.
  3. Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. 

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. De kerkenraad is verantwoordelijk voor het beheer van het vermogen.

 

Het college van diakenen dienen ieder jaar hun ontwerpbegrotingen in, samen met een ontwerp collecterooster. Ook leggen zij voor 1 juni hun ontwerp jaarrekeningen over het afgelopen kalenderjaar voor aan de kerkenraad.

 

De kerkleden wordt elk jaar gevraagd om een bijdrage voor het diaconale werk van de diaconie.

 

De ontvangen inkomsten van de diaconie worden besteed aan diaconaal werk, zowel plaatselijk, landelijk als wel wereldwijd in de vorm van ondersteuning van activiteiten en doorbetaling van voor specifieke projecten gehouden inzamelingen. 

 

Het volledige beleidsplan vindt u op deze site.

 

Het beleidsplan van de (landelijke) Protestantse Kerk in Nederland kunt u vinden via de link:

http://www.protestantsekerk.nl/overons/protestantse-kerk/missie-en-visie/Paginas/Visienota-2012.aspx

Verslag activiteiten

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doen zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.

Financiële verantwoording

De begroting en jaarrekening van de Protestantse gemeente Bergharen-Hernen zijn openbaar en worden ter inzage gelegd voor een ieder. 

Verkorte staat van Baten en Lasten

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

 

2017

  Begroting 2018  

 

 

 

Baten:

 

 

Baten onroerend goed

                     10,781.00

                     13,887.00

Rente baten

                            29.00

                          250.00

Opbrengst uit rechten

                     -2,893.00

                       3,200.00

Vrijwillige bijdragen

                                 -   

                                 -   

Bijdragen levend geld

                          490.00

                          275.00

Doorzendcollecten

                          574.00

                          750.00

Totaal baten:

                    8,981.00

                  18,362.00

 

 

 

Lasten:

 

 

Lasten onroerend goed

                       3,248.00

                       2,475.00

Diaconaal werk Plaatselijk

                       2,367.00

                       2,400.00

Diaconaal werk Landelijk

                       1,728.00

                       1,000.00

Diaconaal werk Wereldwijd

                       1,271.00

                       2,000.00

Verplichtingen en bijdragen

                                 -   

                                 -   

Salarissen en vergoedingen

                                 -   

                                 -   

Kosten beheer en administratie

                       1,649.00

                       1,750.00

Rentelasten

                          135.00

                          300.00

Totaal Lasten

                  10,398.00

                    9,925.00

 

 

 

Saldo baten minus lasten:

                   -1,417.00

                    8,437.00

 

 

 

Overige baten en lasten:

 

 

Bijdragen aan streekgemeente

                     -2,483.00

                     -3,437.00

Incidentele baten

                     73,389.00

                                 -   

Saldo overige baten en lasten:

                  70,906.00

                   -3,437.00

 

 

 

Overige baten en lasten:

 

 

Toevoegingen aan bestemmingsreserves

                     -2,500.00

                     -2,500.00

Ontrekkingen aan bestemmingsreserves

                                 -   

                                 -   

Saldo overige baten en lasten:

                   -2,500.00

                   -2,500.00

 

 

 

Resultaat

                  66,989.00

                    2,500.00Verbinding

Samen zoeken naar sporen van God en geïnspireerd er gestalte aan geven door met elkaar een uitnodigend thuis te vormen.

 

Agenda

Geen evenementen
Copyright © 2019 Streekgemeente Maas en Waal. Alle rechten voorbehouden.
Joomla! is vrije software uitgegeven onder de GNU/GPL Licentie.

Copyright © 2013. All Rights Reserved.