Activiteitenprogramma

Download het Kerkblad

Preek Ds. W.L. de Koeijer

Preek Ds. W.L. de Koeijer 10-03-2019

Code: Preek, Druten, 10 maart 2019

Gem. van OHJC alhier,

Om een beroep te kunnen uitoefenen in onze samenleving, dat vraagt talent, een behoorlijke voorbereiding, scholing, stage, specifieke kennis en ingroei in de ervaring van alledag van het bedrijf of de instantie waarin u werkt. Na een proeftijd volgt erkenning, ook van collega’s. Wie in onze samenleving het niveau van vakkenvuller te boven wil komen, meer ambitie heeft, wil studeren…                                                                                                                                Beste mensen, zuster en broeders, wat een weg! Ons onderwijssysteem zit vol testen, proefwerken, van proefexamens tot praktijkexamens. Wat een eisen kunnen aan eigentijdse werknemers worden gesteld!

Je hebt beroepen die op nut zijn ingesteld en er zijn beroepen die uit zijn op  zingeven. Een elektromonteur, loodgieter of dakbedekker oefenen een beroep uit dat onmiskenbaar op nut is ingesteld, op het doen functioneren van ons dienstbare apparatuur. Maar word je psycholoog, pedagoog, of dominee dan zit je in de hoek van zinverleningaan je leven en het gezond functioneren van je geestelijke vermogens, je welzijn, je relatie met God. Hoe vind ik in onze hoogontwikkelde samenleving niet alleen een baan die nutverschaft, levenscomfort, huis, auto…, maar hoe vind ik een gezond evenwicht om gelukkig te zijn, vanuit je zingevingaan het leven, je geloof, het morele gehalte van je waarden en normen, je verhouding tot goed en kwaad, je geweten. Simpel gezegd: hoe je in het hier en nu gelukkig kunt zijn, vrij onbelast, creatief  mens, mens Gods in onze taal van de kerk met een goed geweten.                                                                                                                                           Ik vat samen: onze samenleving is knap ingewikkeld, en voor een beroep is een hele, soms lange weg nodig met veel testen, examens en praktijkervaringen. Je moet je bewijzen. Vooral het nutis het focus, maar tevens is een mens een zingevend schepsel.  Hoe is het verwerven van nut verweven met je zingeving? Ed Hoornik had het in zijn sonnet over het werkwoord hebben (bezitten)en het werkwoord zijn (m.b.t. je ziel).                          Wie helpt ons op pad om heil te vinden?

Vanmorgen gaat het over zingeving, over de weg van het geloof…over onze diepste relatie, die van de ziel met God om het zo te zeggen. We komen in een ander woordveld dan het technische. Hier hoor je over geroepen worden,over roeping…de stem van het hart, de stem van God, die zich openbaart en oproept om je leven zinvol te leiden in intieme verbondenheid met God…als Vader zelfs…zoals Jezus…. Dat je je openstelt voor je eigen kwetsbaarheid, zelfkennis oefent in het Licht van Gods volmaaktheid, dat je de tekst uit Micha 6: 8 100% serieus neemt: ‘Wees eerlijk, rechtvaardig en trouw. En denk niet alleen aan jezelf, maar leef dichtbij God.’                                                          Vanmorgen vanuit het evangelie horen we van Jezus—‘Hij die bevrijdt’ is zijn naam, Hij is uit het geslacht van David…in Hem concentreert zich het messiaanse verlangen, de messiaanse droom…dat Gods rijk in Hem belichaamd wordt…gestalte krijgt en dat ook wij die weg kunnen gaan ziende op Hem die het ons heeft voorgedaan.                                                                                In de tijd van de gilden in de Middeleeuwen moest een ambachtsman, bijv. een meubelmaker zijn meesterproefdoen: een meubel als examenwerkstuk afleveren, zoals ook nog op Kunstacademies e.d.                                                        Misschien vindt u die vergelijking met Jezus profaan, maar het is een poging, een aanloop om dichter bij de zin van de Messias te komen. Jezus ondergaat een beproeving we kennen die als zijn ‘verzoeking in de woestijn’. In Gethsemané komt dat besef verzocht te worden in alle hevigheid terug. Zal Jezus als Messias standhouden? Zal hij niet bezwijken om de weg van het lijden uit de weg te gaan? Dan herkennen we Jezus als ‘de lijdende knecht van de HEER’, naar het boek van de profeet Jesaja 53. Juist door zijn lijden kunnen wij geloven, dat wij in Hem een medestander hebben, iemand die voor ons opkomt om ons te verzoenen met de Levende en ons thuis te brengen in de vrede van de HEER, die alle verstand te boven gaat.

Drie evangelisten hebben zich daaraan gewaagd, Mattheüs, Marcus en Lucas om die verzoeking te beschrijven, de meesterproef om zijn ambt als Messias met erkenning te kunnen uitvoeren. Vanmorgen lezen we Lucas, die Jezus laat geboren worden in een context van een priesterechtpaar en van Maria en Jozef… in opperste eenvoud… geboorte in een dierenverblijfplaats, de omgekeerde wereld van de machthebbers… Lucas stelt de Heilige Geestcentraal… u en ik moeten door de H. Geest in vuur en vlam gezet worden om onze roeping te ijken: mens te worden… om aan het licht gebracht te worden…(Lied 119 a)  ‘Uw woord omvat mijn leven en tilt mij aan het licht…’ datkan een levenslang proces zijn. Jezus is Licht al bij zijn geboorte…verlicht door de H. Geest. Na zijn doop wordt hij vervuld van de H. Geest en geleid door de Geest naar de woestijn geleid…de plaats van onvruchtbaarheid, het land van dort en schraalte…in de woestijn word je met jezelf geconfronteerd: wie je bent, wie je zou willen zijn… De woestijnvader Sint Antonius is spreekwoordelijk voor de man die verzocht werd.Verzoeking, beproeving, verleiding… die woorden hebben oude papieren en ik denk dat ieder van ons daar in zijn leven mee te maken heeft. Adam en Eva kregen een proefgebod: wel van en boom en niet eten van een andere boom. De boom van het levenen de boom van goed en kwaad.Abraham en Job werden elk op hun manier beproefd op de kwaliteit van hun geloof: wel of niet volkomen gehoorzaamheid aan Gods wil. Omgekeerd beproefde het volk de HEER God in de woestijn na de uittocht uit Egypte, denk aan Massa-beproeving  en Meriba-twist. Mozes had eerder ook zijn proeftijd, om rijp te worden voor zijn roeping Gods volk uit te leiden uit de slavernij in Egypte. In de Sinaï-woestijn bij schoonvader Jethro… bij de brandende braambos…In de psalmen ‘beproef me en zie of ik in mijn gemoed iets kwaads of iets onbehoorlijks voed’…’en de bede ‘Louter mij… ‘ of een zin als‘Gij hebt mij gelouterd zoals men erts tot zilver smelt…’Je kunt er dus ook beter uitkomen uit die tijd van leed, van tekort, van ongeluk…                                                                                                 De evangelisten werken met het symbolische getal 40 jaar, dagen: de profeet Elia deed zo’n inkeertocht…  we spreken nu met het oog op het lijden van Jezus, van de veertigdagentijd, eerder de lijdens-tijd… Hoe hou je het vol als je zo’n vijandschap en haat tegenover je krijgt…? Hoe hou je stand…?  Hoe blijf je je opdracht trouw…de Boze, Satan of tegenspeler van God… zoekt de zwakke plekken van ons mensen, van Jezus, want Jezus’opdracht mag niet slagen, zijn Messias-schap moet bedorven worden, Jezus moet ontrouw worden aan zijn Messiaanse opdracht, maar zijn Volmacht van zijn Messias-zijn misbruikt Hij niet. Een drie dubbele afwijzing met Bijbelteksten, Jezus laat zich niet verleiden door, ondanks honger, ondanks zijn koningschap zonder wereldse macht, terwijl Hij alle macht van de wereld voor ogen krijgt, alle koninkrijken van de aarde, krijgt voorgeschoteld, Hij misbruikt niet zijn staat van Zoon van God om God te verzoeken. 13. ‘Toen de duivel Jezus aan al deze beproevingen had onderworpen, ging hij voor een tijd bij Hem vandaan.’ Al de beproeving in de wildernisJezus komt gesterkt door de Geestterug naar Galilea, daar in de synagoge ontvouwt Hij de bedoeling van zijn roeping….     We zijn liturgisch in de veertigdagentijd, met een sobere leefstijl, vasten zelfs…hoe verlenen we zin aan ons leven, wie kan onze zingeving verdiepen en helend maken…door kwaad en zuigende begeerten en verleidingen heen, (Jac. 1) hoe houden wij stand? Wij hebben ’s Vaders Zoon, de Goede Herder, die door lijden tot verhoogde Heer in heerlijkheid zit en ons leven ons totale leven van nut en zinoordeelt…’Zijn last is licht en zijn juk is zacht’. Hij is de zin van ons leven, die nut en zin in één visie bijeenbrengt in Gods koninkrijk..’ Amen.

Druten, 10-03-2019

Ds. W.L. de Koeijer

Verbinding

Samen zoeken naar sporen van God en geïnspireerd er gestalte aan geven door met elkaar een uitnodigend thuis te vormen.

 

Agenda

Geen evenementen
Copyright © 2019 Streekgemeente Maas en Waal. Alle rechten voorbehouden.
Joomla! is vrije software uitgegeven onder de GNU/GPL Licentie.

Copyright © 2013. All Rights Reserved.