Groeien

GROEIEN 

Leven is gericht op groei. In de natuur kijken we elk jaar in de lente met verwondering naar het zaad dat in de aarde valt en uitgroeit tot een plant die bloeit en vrucht draagt. Ook mensen kunnen in hun leven groeien, bloeien en vrucht dragen. Met aandacht volgen we de groei van een kind tot een volwassen man of vrouw.

 

Klik hier om te downloaden.

StreekCollege van Kerkrentmeesters

ANBI-gegevens van de Protestantse Streekgemeente Maas en Waal

A. Algemene gegevens

Naam ANBI:

Protestantse Streekgemeente Maas en Waal

Telefoonnummer:

 024-6419490

RSIN/Fiscaal nummer:

 809.114.471

Website adres:

www.kerkenmaasenwaal.nl

E-mail:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Adres Scriba:

Meester van Coothstraat 33

Postcode:

6651 ZG

Plaats:

Druten

Postadres CVK

Oerdonk 29

Postcode:

6641 LH 

Plaats:

BEUNINGEN

De Protestantse Streekgemeente te Maas en Waal is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. 
De kerkorde definieert een Streekgemeente in ordinantie 2 artikel 17: “Een Streekgemeente is een gemeente bestaande uit twee of meer binnen een classis gelegen gemeenten, waarin de verzorging van de gemeenschappelijke belangen is opgedragen aan een Streekkerkenraad, een Streekcollege van Kerkrentmeesters en een Streekcollege van diakenen. 

De samenwerking van de participerende gemeenten in de Streekgemeente Maas en Waal wordt nader geregeld in de “Regeling Streekgemeente”.

In de Streekgemeente Maas en Waal (binnen de Protestantse Kerk in Nederland) zijn – verdeeld over vier regio’s – samengebracht de Protestantse gemeenten te Wijchen-Leur-Batenburg (Zuid-Oost), Beuningen-Winssen (Noord-Oost), Druten en Bergharen-Hernen, Horssen (Midden) en West-Maas-en-Waal (West).

We zijn een gemeenschap van mensen die midden in de wereld staan. Op een eigen manier. Met een eigen beroep, eigen verantwoordelijkheden en een eigen visie. Maar die elkaar vinden in een sterke verbondenheid. Wat ons bindt? De verhalen over Jezus en over het volk van God. De kracht van die aloude wereldwijde gemeenschap van gelovigen. Maar ook onze gezamenlijke opdracht: om er te zijn voor elkaar. Om aandacht te hebben. Hulp te bieden. Onze verantwoordelijkheid te nemen. Wekelijks treffen we elkaar in één van onze kerkgebouwen om inspiratie op te doen, elkaar te ontmoeten. Tussendoor zijn er tal van activiteiten waarmee we ons geloof vorm geven en uitdrukken.

De Streekgemeente Maas en Waal is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in de ordinantie van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Protestantse Streekgemeente Maas en Waal.

 

B. Samenstelling bestuur. 

 

Het bestuur van de Protestantse Streekgemeente Maas en Waal ligt bij de Streekkerkenraad.
De Streekkerkenraad bestaat uit de volgende ambtsdragers die door en uit de kerkenraden van de vier regio’s/zes gemeenten zijn aangewezen:

a. de in de streekgemeente dienstdoende predikanten;
b. 3 kerkenraadsleden uit elke regio, die geen dienstdoend predikant zijn.

Bij de samenstelling van de streekkerkenraad wordt zoveel mogelijk gestreefd naar een evenwichtige verdeling over de ambten.
Hieraan kunnen toegevoegd worden (een) ambtsdrager(s) uit een huisgemeente en eventuele boventallige leden. Bij besluit van de streekkerkenraad zal onderstaande samenstelling van de streekkerkenraad in dat geval gewijzigd worden.

Ambt                                   aantal
predikanten                           4
ouderlingen                           4
ouderlingen-kerkrentmeester   4
diakenen                               4
Totaal                                   16

Het moderamen wordt gekozen door en uit de streekkerkenraad. De leden van het moderamen bestaan uit een:
a. preses
b. scriba
c. een der dienstdoende predikanten
d. een of meer andere leden

Met dien verstande dat in het moderamen een predikant, een ouderling, een ouderling-kerkrentmeester en een diaken zitting hebben.

Als adviseurs nemen aan de vergaderingen van de streekkerkenraad en zijn moderamen deel:

 • de voorzitter of diens plaatsvervanger van het streekcollege van diakenen
 • de voorzitter of diens plaatsvervanger van het streekcollege van kerkrentmeesters, voorzover zij geen lid van de streekkerkenraad en/of het moderamen van de streekkerkenraad zijn.

Als adviseurs nemen aan de vergaderingen van de streekkerkenraad en zijn moderamen deel:

 • de voorzitter of diens plaatsvervanger van het streekcollege van diakenen
 • de voorzitter of diens plaatsvervanger van het streekcollege van kerkrentmeesters, voorzover zij geen lid van de streekkerkenraad en/of het moderamen van de streekkerkenraad zijn .

Aan de vergaderingen van de streekkerkenraad nemen verder deel met adviserende stem:

 • de kerkelijk werker(s), die in een bediening is/zijn gesteld;
 • een jeugdouderling namens het jeugdwerk binnen de streekgemeente;
 • zij die op uitnodiging van de streekkerkenraad aan de vergadering deelnemen.

De streekkerkenraad vergadert in de regel 6 maal per jaar.

Het College van kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen van de Streekgemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. De Streekkerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening.

Verder hebben zowel de Streekkerkenraad als het Streekcollege van Kerkrentmeesters, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het Regionale College voor Behandeling van Beheerszaken. Zie hiervoor de betreffende ordinantie van de Kerkorde.

 

C. Doelstelling/visie.

De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste stukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën. 

 1. De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.
 2. Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen.
 3. Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

Het behoort tot de taken en bevoegdheden van de Streekkerkenraad om de volgende zaken te regelen:

 1. De verzorging van de gemeenschappelijke belangen van de bij de streekgemeente behorende gemeenten;
 2. De coördinatie van de missionaire, diaconale en pastorale arbeid in de tot de streekgemeente behorende gemeenten;
 3. Het vaststellen van het beleidsplan ter zake van het leven en werken van de streekgemeente en de coördinatie van het beleid van de streekgemeente en van de tot haar behorende gemeenten;
 4. Het leiding geven aan de opbouw van de streekgemeente in de wereld;
 5. Het leiding geven aan de verkiezing van predikanten;
 6. Het beroepen van de predikanten;
 7. De zorg voor de aan de streekgemeente verbonden predikanten;
 8. Het aanwijzen van de woonplaats van de predikanten in overleg met de regio waarin de predikant werkzaam is;
 9. De benoeming van de kerkelijke werkers en emeriti-predikanten;
 10. De verkiezing en aanwijzing van ambtsdragers met een bepaalde opdracht voor de streekgemeente;
 11. De bezinning op zaken die van belang zijn voor de samenleving in de streek;
 12. Het onderhouden en begunstigen van oecumenische contacten;
 13. De behartiging van de belangen van de streekgemeente en de daartoe behorende gemeenten bij de overheid;
 14. De zorg voor de vermogensrechtelijke aangelegenheden van de streekgemeente;
 15. Het geregeld overleg met het streekcollege van kerkrentmeesters over de financiele situatie;
 16. Het bevorderen van de samenwerking van de tot de streekgemeente behorende gemeenten;
 17. Het verrichten van alles wat verder naar de orde van de kerk van hem wordt gevraagd.

De regio’s en de streekkerkenraad hebben gezamenlijk de zorg voor:

 • De vorming en toerusting van ambtsdragers en van de gemeenteleden
 • Het bijbelonderricht op de scholen
 • De catechese en het jeugdwerk
 • Het werk van de zending

De streekkerkenraad laat zich in zijn arbeid bijstaan door de navolgende commissies:

 • ZWO;
 • Commissie vorming en toerusting;
 • Jeugdouderlingoverleg.

 

D. Beleidsplan.

Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via deze link: Beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland

Op de website  www.Kerkenmaasenwaal.nl vindt u:

 

E. Beloningsbeleid.

De beloning van de predikanten van onze streekgemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’. 
De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werker, is geregeld in de ‘ Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’.
De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link: Generale Regelingen Protestantse Kerk in Nederland
Leden van de Streekkerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

 

F. Verslag Activiteiten.

Naast het uitvoeren en het behartigen van de zaken zoals aangegeven bij onderdeel  C. “Doelstelling/Visie” wordt de laatste jaren veel aandacht besteed aan hoe verder met de zes protestantse gemeenten in het land van Maas en Waal.
Zie hiervoor de verwijzingen bij het onderdeel D. “Beleidsplan”.

De Streekkerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid. 

Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële zaken van de Streekgemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de Streekkerkenraad.  

 

G. Voorgenomen bestedingen.

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. 


Omdat het bij de Streekgemeente Maas en Waal uitgangspunt is dat de baten en lasten gelijk aan elkaar zijn bedraagt het jaarlijkse resultaat nihil. De kosten zoals hierna worden aangegeven worden jaarlijks  integraal bij de vier regio’s/zes gemeenten in rekening gebracht.

Voor de vier regio’s/zes gemeenten van de Streekgemeente worden de kosten betaald voor de predikanten en kerkelijk werker, de kosten voor gemeenschappelijke kerkdiensten/activiteiten, de kosten voor het kerkblad, de afdracht voor het K-quotum, de aanslag solidariteitskas en de hierbij behorende kosten voor beheer en administratie.

In de kolom begroting in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht.

 

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting.

Onderstaande Staat van Baten en Lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

 

BATEN EN LASTEN PROTESTANTSE STREEKGEMEENTE MAAS EN WAAL

Actueel

Download het Kerkblad