Groeien

GROEIEN 

Leven is gericht op groei. In de natuur kijken we elk jaar in de lente met verwondering naar het zaad dat in de aarde valt en uitgroeit tot een plant die bloeit en vrucht draagt. Ook mensen kunnen in hun leven groeien, bloeien en vrucht dragen. Met aandacht volgen we de groei van een kind tot een volwassen man of vrouw.

 

Klik hier om te downloaden.

StreekCollege van Diakenen

ANBI-gegevens van Diaconie van de Protestantse Streekgemeente Maas en Waal

A. Algemene gegevens

Naam ANBI: Diaconie Protestantse Streekgemeente Maas en Waal
Telefoonnummer:
RSIN/Fiscaal nummer:824265191
Website adres: www.kerkenmaasenwaal.nl
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Adres: Scriba streekdiaconie Maas en Waal
           Kennedystraat 3
Postcode:6631 AM 
Plaats: Horssen
Postadres: zie boven
Postcode: zie boven
Plaats: zie boven

 De Protestantse Streekgemeente te Maas en Waal is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. 

De kerkorde definieert een Streekgemeente in ordinantie 2 artikel 17: “Een Streekgemeente is een gemeente bestaande uit twee of meer binnen een classis gelegen gemeenten, waarin de verzorging van de gemeenschappelijke belangen is opgedragen aan een Streekkerkenraad, een Streekcollege van Kerkrentmeesters en een Streekcollege van diakenen. 

De samenwerking van de participerende gemeenten in de Streekgemeente Maas en Waal wordt nader geregeld in de “Regeling Streekgemeente”.

In de Streekgemeente Maas en Waal (binnen de Protestantse Kerk in Nederland) zijn – verdeeld over vier regio’s – samengebracht de Protestantse gemeenten te Wijchen-Leur-Batenburg (Zuid-Oost), Beuningen-Winssen (Noord-Oost), Druten en Bergharen-Hernen, Horssen (Midden) en West-Maas-en-Waal (West).

We zijn een gemeenschap van mensen die midden in de wereld staan. Op een eigen manier. Met een eigen beroep, eigen verantwoordelijkheden en een eigen visie. Maar die elkaar vinden in een sterke verbondenheid. Wat ons bindt? De verhalen over Jezus en over het volk van God. De kracht van die aloude wereldwijde gemeenschap van gelovigen. Maar ook onze gezamenlijke opdracht: om er te zijn voor elkaar. Om aandacht te hebben. Hulp te bieden. Onze verantwoordelijkheid te nemen. Wekelijks treffen we elkaar in één van onze kerkgebouwen om inspiratie op te doen, elkaar te ontmoeten. Tussendoor zijn er tal van activiteiten waarmee we ons geloof vorm geven en uitdrukken.

De Streekgemeente Maas en Waal is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in de ordinantie van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Protestantse Streekgemeente Maas en Waal.

 

B. Samenstelling bestuur. 

 De streekdiaconie  wordt samengesteld uit leden van diakenen uit de vier regio’s van de streek met (daarnaast) enkele vrijwilligers met een speciale taak:

• Voorzitter: DirkJan Romijn
• Secretaris en ZWO Martin Stehouwer,
• Penningmeester         Albert de Boer
• financieel administrateur Herbert van Schaik.

De streekdiaconie wordt in de Streekkerkenraad vertegenwoordigd door de voorzitter.

 

C. Doelstelling/visie.

De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste stukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën. 

  1. De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.
  2. Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen.
  3. Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

Diaconie is afgeleid van het Griekse woord ‘diakonia’. Het betekent dienst, dienen. 

De diaconie zet de haar ter beschikking gestelde middelen en gelden in ten behoeve van diegenen die het nodig hebben. Dit kan zijn voor mensen in de directe omgeving, maar ook voor mensen elders in de wereld. 

 

D. Beleidsplan en jaarverslag

Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via deze link: Beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland

Op de website  www.Kerkenmaasenwaal.nl vindt u:

 

E. Beloningsbeleid.

De beloning van de predikanten van onze streekgemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’. 
De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werker, is geregeld in de ‘ Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’.
De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link: Generale Regelingen Protestantse Kerk in Nederland
Leden van de Streekkerkenraden,Streekdiaconie, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

 

F. Verslag Activiteiten.

Het voorlopig jaarverslag van de streekdiaconie over het jaar 2015 kunt u hier downloaden.

 

G. Voorgenomen bestedingen.

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. 


Omdat het bij de Streekgemeente Maas en Waal uitgangspunt is dat de baten en lasten gelijk aan elkaar zijn bedraagt het jaarlijkse resultaat nihil. De kosten zoals hierna worden aangegeven worden jaarlijks  integraal bij de vier regio’s/zes gemeenten in rekening gebracht.

 

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting.

Onderstaande Staat van Baten en Lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

 

 

Actueel

Download het Kerkblad